Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 7 marca 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 

p o s t a n a w i a m


rozstrzygnąć w sposób następujący ogłoszony w dniu 12 lutego 2019 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 r. na terenie Gminy Kamiennik.

§ 1

Realizację Zadania: „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”, powierzam w formie wsparcia wykonania zadania Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, przeznaczając na ten cel 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) w zakresie nadzoru nad realizacją zadań rzeczowych – podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa,

2) w zakresie rozliczeń finansowych - Skarbnikowi.

 

§ 3

Wyniki konkursu należy ogłosić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej organu oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Kamienniku.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat