Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice

Data  21.03.2012 r.            

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary i Cieszanowice.

 

 

         Na  podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kamiennik nr VIII/44/11 z dnia 18 sierpnia 2011r. (dot. budowy linii elektroenergetycznej 110kV Cieszanowice-Ziębice) zawiadamiam o wyłożeniu do    publicznego    wglądu    projektu w/w miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.03.2012r. do 26.04.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, pok. nr 3 w godz. od 715 do 1515.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi   należy   składać   na   piśmie   do   Wójta  z podaniem   imienia   i   nazwiska   lub   nazwy   jednostki organizacyjnej   i   adresu,   oznaczenia   nieruchomości,   której   uwaga   dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2012 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Kamiennik, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                          Kazimierz Cebrat
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jarosław Kogus
Data wytworzenia: 2012-03-21