Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2019

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2019 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XI-89-19 z dn. 17.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf (2,49MB)

PDF    Uchwała Nr XI-87-19 z dn. 17.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (404,98KB)

PDF    Uchwała Nr X-86-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,11MB)

PDF    Uchwała Nr X-84-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (2,63MB)

PDF    Uchwała Nr X-83-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (99,85KB)

PDF    Uchwała Nr X-82-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.pdf (655,41KB)

PDF    Uchwała Nr X-81-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf (121,64KB)

PDF    Uchwała Nr X-80-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (1,58MB)

PDF    Uchwała Nr X-79-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2020-2021.pdf (218,70KB)

PDF    Uchwała Nr X-78-19 z dn. 3.12.2019 r. w sprawie sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2020.pdf (240,12KB)

PDF    Uchwała Nr IX-77-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (96,22KB)

PDF    Uchwała Nr IX-76-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,16MB)

PDF    Uchwała Nr IX-75-19 z dn. 22.10.2019 r. zmieniająca uchwale w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,79MB)

PDF    Uchwała Nr IX-74-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (99,78KB)

PDF    Uchwała Nr IX-73-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (243,26KB)

PDF    Uchwała Nr IX-72-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego.pdf (220,13KB)

PDF    Uchwała Nr IX-71-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022”.pdf (2,58MB)

PDF    Uchwała Nr IX-70-19 z dn. 22.10.2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf (100,40KB)

PDF    Uchwała Nr VIII-69-19 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (682,27KB)

PDF    Uchwała Nr VIII-68-19 z dn. 10.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,45MB)

PDF    Uchwała Nr VIII-67-19 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.pdf (120,30KB)

PDF    Uchwała Nr VIII-66-19 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (230,67KB)

PDF    Uchwała Nr VIII-65-19 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (99,65KB)

PDF    Uchwała Nr VIII-64-19 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf (192,46KB)

PDF    Uchwała Nr VII-63-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (431,69KB)

PDF    Uchwała Nr VII-62-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika.pdf (69,40KB)

PDF    Uchwała Nr VII-61-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (566,50KB)

PDF    Uchwała Nr VII-60-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (350,58KB)

PDF    Uchwała Nr VII-59-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2019-2023.pdf (359,42KB)

PDF    Uchwała Nr VII-58-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (100,80KB)

PDF    Uchwała Nr VII-57-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2018 rok.pdf (98,48KB)

PDF    Uchwała Nr VII-56-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf (113,68KB)

PDF    Uchwała Nr VII-55-19 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (116,18KB)

PDF    Uchwała Nr VI-54-19 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf (106,47KB)

PDF    Uchwała Nr VI-53-19 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,07MB)

PDF    Uchwała Nr VI-52-19 z dn. 30.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,13MB)

PDF    Uchwała Nr VI-51-19 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.pdf (3,46MB)

PDF    Uchwała Nr VI-50-19 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.pdf (743,50KB)

PDF    Uchwała Nr VI-49-19 z dn. 30.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019.pdf (195,44KB)

PDF    Uchwała Nr V-46-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.pdf (101,10KB)

PDFUchwała Nr V-48-19 z dn. 5.03.2019 przyst mpzp Karł Wlk 2019.pdf (371,18KB)

PDF    Uchwała Nr V-45-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku.pdf (235,78KB)

PDF    Uchwała Nr V-44-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.pdf (920,11KB)

PDF    Uchwała Nr V-43-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zurzyce.pdf (102,13KB)

PDF    Uchwała Nr V-42-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilemowice.pdf (101,94KB)

PDF    Uchwała Nr V-41-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szklary.pdf (102,11KB)

PDF    Uchwała Nr V-40-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ogonów.pdf (103,91KB)

PDF    Uchwała Nr V-39-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipniki.pdf (102,90KB)

PDF    Uchwała Nr V-38-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłodobok.pdf (103,67KB)

PDF    Uchwała Nr V-37-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Wielkie.pdf (102,58KB)

PDF    Uchwała Nr V-36-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karłowice Małe.pdf (103,31KB)

PDF    Uchwała Nr V-35-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamiennik.pdf (102,68KB)

PDF    Uchwała Nr V-34-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goworowice.pdf (104,08KB)

PDF    Uchwała Nr V-33-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cieszanowice.pdf (103,09KB)

PDF    Uchwała Nr V-32-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chociebórz.pdf (103,63KB)

PDF    Uchwała Nr V-31-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białowieża z przysiółkami Suliszów i Siodłary.pdf (103,97KB)

PDF    Uchwała Nr V-30-19 z dn. 5.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (121,13KB)

PDF    Uchwała Nr IV-29-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (95,33KB)

PDF    Uchwała Nr IV-28-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia pod nazwą Subregion POŁUDNIOWY.pdf (279,65KB)

PDF   Uchwała Nr IV-27-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.pdf (138,85KB)

PDF    Uchwała Nr IV-26-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (310,12KB)

PDF    Uchwała Nr IV-25-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (129,06KB)

PDF    Uchwała Nr IV-24-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (125,00KB)

PDF    Uchwała Nr IV-23-19 z dn. 14.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (108,16KB)