Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2019

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


o g ł a s z a m         
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik
w 2019 roku

I Rodzaj zadania:
Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji.

1.   Wysokość dotacji na realizację zadania w 2019 roku wynosi 60.000,00 zł
2.    Beneficjenci – mieszkańcy Gminy Kamiennik
3.    Wysokość przyznanej dotacji w 2018 roku – 60.000,00 zł
4.    Wysokość przyznanej dotacji w 2017 roku – 60.000,00 zł


II Zlecanie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


III Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.


IV Warunki przyznania dotacji:
Podstawą ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz stronie internetowej Gminy Kamiennik. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik w 2019 roku. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”.
Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości, terminu realizacji zadania, formy i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub ewidencji,
- aktualny statut lub inny dokument określający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.


1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta i przedstawione Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.
3. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)  koszt realizacji zadania,
b) ocena realizacji wcześniejszych projektów,
c)  posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
d) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,
e) dotychczasowa współpraca z samorządem,
f) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych
z budżetu gminy,


VI Oferty sporządzone wadliwie lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.  


VII Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.
O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.


VIII Postanowienia końcowe.


1) Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,
2) szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu
i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego,
3) Wójt Gminy Kamiennik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.                           


                                    Wójt Gminy Kamiennik
                                       /-/ Kazimierz Cebrat


DOCZałącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego.doc (296,50KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx (48,77KB)