Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

ZARZĄDZENIE NR 10 /2021

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022 od 01 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

2. Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Kazimierz Cebrat

Wójt Gminy Kamiennik


DOCXZałącznik Nr 1 i Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10.docx (15,25KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 -SP Kamiennik.docx (33,78KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 -ZSP Karłowice.docx (34,08KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10- SP Kamiennik.docx (28,93KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10- ZSP Karłowice.docx (28,99KB)

DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 10- SP Kamiennik.docx (25,99KB)

DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 10 - ZSP Karłowice.docx (27,15KB)