Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 6/ 2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 24 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019

 

         Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/174/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 r.

 

ogłaszam

konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik
na rok 2019

 

 

§ 1.

Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu projektów

 

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Kamiennik w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

Na realizację projektów w 2019 roku przeznacza się ogólną kwotę w wysokości 30.000,00 zł

 

§ 2.

Terminy realizacji projektów


Dofinansowanie udzielane przez Gminę Kamiennik na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 roku.

 

§ 3.

Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 

1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Kamiennik i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym
w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

2. Projekt może być zrealizowany, jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów
i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.

4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kamiennik a klubem.

5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Kamiennik oraz upowszechniania
i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik.

6.  Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.

7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

 

§ 4.

Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

  1. Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 98% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie:
    • wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
    • wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,
    • kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
    • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
    • wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
    • wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
    • wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika
      w zawodach sportowych.
  2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
    • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
    • transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi,
    • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
    • zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
  3. Wsparcie realizacji projektu oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do 98%, przy czym wkład finansowy wnioskodawcy, na który mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Kamiennik, w tym wpłaty
    i opłaty od adresatów projektu, nie może być niższy niż 2% całkowitego kosztu realizacji projektu.
  4. Finansowy wkład własny wnioskodawcy pochodzący z jego środków finansowych, ewentualnych wpłat i opłat od adresatów projektu oraz z innych źródeł niż środki publiczne winien zostać udokumentowany na rachunku wnioskodawcy wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych.

5. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać z budżetu Gminy Kamiennik dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach
i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Kamiennik na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


§ 5.

Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa 14 lutego 2019 r.

2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2019 – (nazwa projektu)”
i pieczątką nagłówkową klubu należy przesłać na adres: Urząd Gminy Kamiennik,
ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik (pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek - piątek od 7:15 do 15:15).
W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Wójta Gminy Kamiennik w treści formularza.

4. Część II pkt. 6 wniosku wymienionego w ust. 3 (Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik) musi zawierać informację na temat zakładanych, możliwych do osiągnięcia wyników sportowych
w 2019 r. na różnych szczeblach klas rozgrywkowych.

5. Do wniosku należy dołączyć:

  • statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
  • licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
  • informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2018 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
  • kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.

6. Wszystkie oryginały dokumentów i oświadczenia załączane do wniosku lub składane
w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

 

§ 6.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji

 

  1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania wniosków, określonego w § 5 ust. 1 ogłoszenia.
  2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kamiennik.
  3. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
    • złożone po terminie,
    • złożone na innych drukach niż określone w § 5 ust. 3 ogłoszenia,
    • podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,
    • których braków formalnych nie usunięto w terminie,
    • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego

      wniosek,

  • złożone przez podmiot nieuprawniony.
  1. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
  • wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
  • wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
  • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku,
  • cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
  • dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osób go reprezentujących,
  • dołączony statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu,
  • dołączona licencja lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach
    i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
  • dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2018 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
  • dołączona deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniająca planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
  • dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.
  1. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
    • możliwość realizacji projektu przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji projektu (0-1 pkt.); w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji projektu przez podmiot wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu,
    • znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik wraz
      z oddziaływaniem projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie i oceną zamierzonych efektów szkoleniowych (0-5 pkt.),
    • kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych) (0-5 pkt.),
    • planowany udział środków własnych klubu sportowego, w tym udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 2% wkład własny) (0-3 pkt.); w przypadku stwierdzenia wkładu własnego klubu sportowego poniżej 2% wniosek zostaje odrzucony,
    • wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków klubu sportowego (0-5 pkt.),
    • ocena dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu Gminy Kamiennik, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (0-3 pkt.).
  2. Po zaopiniowaniu przez Komisję, projekty zostaną przedstawione do akceptacji Wójtowi, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe
    z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.
  3. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:
  • dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie
    w umowie,
  • szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy,
  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

§ 7.

Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik.

2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni na piśmie.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Wójt Gminy Kamiennik zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu.

4. Decyzje Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyboru projektów i udzielenia dotacji nie są decyzjami, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich trybu odwołania.

5. Warunkiem zawarcia umowy jest:

  • w przypadku przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości dołączenie oświadczenia
    o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,
  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dołączenie:
    • korekty kosztorysu i zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu,
    • dołączenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
      i faktycznym w dniu podpisania umowy.

6. Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

   a)   stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków,

    b)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa.

 

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                             

                                                                                                         Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat


DOCXZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.docx (17,13KB)

DOCXZałącznik Nr 2 - Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.docx (15,90KB)