Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

Wójt Gminy Kamiennik
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących
„Określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ”

 

I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Kamiennik uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.


II    Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 27 października 2011 roku do dnia
4 listopada 2011 roku.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III    Adresaci konsultacji

 

1.    Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2.    Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji


Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1.    pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku pok.9.

2.    pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres .

V   Miejsce konsultacji


Urząd Gminy Kamiennik, pok. 9, ul. 1 go Maja 69,  48 - 388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej:

 

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.


Referat Organizacyjny

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                 Kazimierz Cebrat

          

 

 

Podmiot udostępniający: Urzą Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusława Pająk
Data wytworzenia: 2011-10-25

 


 

 

DOCFormularz.doc (23,50KB)

DOCprojekt uchwały sport.doc (138,50KB)

DOCInfor. o wynikach konsultacji-sport.doc (27,00KB)