Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 1945), oraz uchwały Rady Gminy Kamiennik nr XXI/106/16 z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice;
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 15.01.2019r. do 12.02.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, 48-388 Kamiennik , ul 1 Maja 69, pok. Nr 3, w godzinach pracy urzędu.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.02.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. Nr 3, o godz. 10.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kamiennik w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kamiennik , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy) na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2019r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

- art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu,

- art. 48 pkt 1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie wyrażających zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kamiennik odstąpił od przeprowadzenia w/w strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekt zmiany planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu w/w zmiany planu miejscowego oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Kamiennik.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                   

                                                                    Wójt Gminy Kamiennik
                                                                                                          Kazimierz Cebrat