Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Strona archiwalna

 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik

z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 Maja 69

 

podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Radosław Tęcza  zamieszkały w Goworowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Radosław Tęcza spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Posiadana wiedza  i umiejętności praktyczne rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

                                                                          30.12.2018./-/ Bogusława Zapotoczna-Pajak


Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

stanowisko podinspektora ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów

Informujemy, że na stanowisko podinspektora ds. rozliczeń VAT  w referacie finansowym wpłynęła 1 oferta. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnił 1 kandydat. 

 

 

                                                                            28.12.2018r. /-/ Bogusława Zapotoczna-Pająk


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rozliczeń VAT w Referacie Finansów

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008ro pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 2. co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej  specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok - staż pracy na stanowisku księgowej/księgowego lub w administracji,.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń vat,
 2. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, ustawy o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. umiejętność dokonywania rozliczeń w zakresie VAT i sporządzania stosownych deklaracji w tym zakresie oraz dekretacji dokumentów księgowych
 4. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej,
 5. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, samodzielność i kreatywność, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, wysoka kultura osobista, odporność na stres, dobra znajomość obsługi komputera

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. weryfikacja dokumentów dotyczących zakupów w Urzędzie Gminy pod kątem możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego,
 2. prowadzenie ewidencji zakupu Urzędu Gminy na potrzeby podatku od towarów i usług,
 3. uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i dostarczoną przez odpowiedni referat ewidencję sprzedaży wraz ze sporządzaniem w imieniu Urzędu Gminy stosownych miesięcznych deklaracji,
 4. współpraca z referatami Urzędu Gminy w zakresie podatku Vat należnego i naliczonego,
 5. weryfikacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku vat,
 6. sporządzenie zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7 Gminy Kamiennik na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku vat,
 7. sporządzanie korekt deklaracji VAT-7 dla Urzędu Gminy,
 8. sporządzanie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 dla Gminy Kamiennik,
 9. przygotowywanie danych do przelewu podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego,
 10. sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
 11. współpraca w sprawach związanych z rozliczaniem VAT z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy objętych centralizacją rozliczeń podatku VAT, współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT,
 12. przygotowanie jednolitych plików kontrolnych i elektroniczne przekazanie deklaracji do urzędu skarbowego,
 13. przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
 14. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej na komputerze z obowiązkiem ochrony danych dla Gminy Kamiennik jako JST,

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)”

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy – 1/2 etat – 20 godzinny tygodniowy czas pracy,
 • rodzaj pracy – praca biurowa z wykorzystaniem komputera, w systemie codziennym od pon. do pt., zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • miejsce pracy – Urząd Gminy w Kamienniku,

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 11.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu tj 715-1515 lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy- Podinspektor ds. rozliczeń Vat”  w terminie do dnia  27 grudnia 2018 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Kamiennik.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Kwalifikacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postepowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę:

 1. w przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym na6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 2. w przypadku osoby wcześniej zatrudnionej w jednostkach samorządowych na okres próbny -1 rok.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312135 wew. 21, 18

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kamiennik.pl

 

                                                                                                                              Wójt

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.doc (34,00KB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.pdf (86,49KB)