Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 90/2018
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 14.12.2018 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Kamiennik.

§2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik  do Zarządzenia Nr 90/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 14.12.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), podaje się do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/21

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha

  • Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2700 ha
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: : TO-6- teren istniejących urządzeń i obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych, R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z możliwością zabudowy o obiekty stanowiące składnik majątkowy zagród, ZI- teren zieleni izolacyjnej, KDD- teren projektowanej drogi kategorii dojazdowej dla obsługi terenów zabudowanych i dojazdów do użytków rolnych.

Sposób zagospodarowania: na cele rolne