Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - dyrektor ZGKiM w Kamienniku

WÓJT GMINY KAMIENNIK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008ro pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 2. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej,ochrony środowiska, lub pokrewne, mile widziane uprawnienia budowlane;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. co najmniej 5- letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 8. prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz jednostki budżetowej jako jego jednostki organizacyjnej;
 2. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie zadań realizowanych przez zakłady komunalne;
 3. znajomość przepisów prawa: prawo ochrony środowiska, o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, o drogach publicznych,o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku gminy, samorządzie gminnym, zamówieniach publicznych, kpa, prawo pracy;
 4. umiejętność organizacji pracy, kierowaniem zespołem i współdziałaniem w zespole;

3. Preferowane umiejętności kandydata:

 1. umiejętność organizacji pracy;
 2. umiejętność kierowania pracą zespołową;
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. umiejętność myślenia analitycznego, strategicznego;
 5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 6. samodzielność i kreatywność;
 7. dotychczasowe doświadczenie zawodowe;
 8. umiejętność negocjacji;
 9. punktualność i dokładność;
 10. wysoka kultura osobista;
 11. odporność na stres;
 12. dobra znajomość obsługi komputera

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku oraz reprezentowanie zakładu na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku;
 3. tworzenie warunków do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku jego zadań statutowych poprzez właściwe realizowanie przydzielonych mu zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie;
 4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku;
 5. wyznaczenie kierunków działania i rozwoju zakładu w ramach działań statutowych zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług;
 6. załatwianie bieżących interwencji mieszkańców gminy;
 7. pozostałe obowiązki objęte statutem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta Gminy.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy bądź prowadzenie działalności gospodarczej;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)”

6. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze budynku. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym.

Proponowane wynagrodzenie od 3 000,00 zł do 4 000,00 zł brutto wraz dodatkami tj dodatek funkcyjny do 150% najniższego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego w zależności od lat pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 11.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu tj 715-1515 lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy- Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku ”  w terminie do dnia  10 grudnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Kamiennik.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Kwalifikacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  powołania  wójta:

 1. w przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym na6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 2. w przypadku osoby wcześniej zatrudnionej w jednostkach samorządowych na okres próbny -1 rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312135 wew. 21, 18

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kamiennik.pl

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.doc (34,00KB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.pdf (86,49KB)