Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W OPOLU I
z dnia 23 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 83 rad, z czego:

1) do 71 rad gmin, z tego:

a)    do 60 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    do 11 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 11 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Opolskiego.

2.    Wybierano łącznie 1386 radnych, z czego:

1)    1139 radnych rad gmin, z tego:

a)    900 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    239 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    217 radnych rad powiatów;

3)    30 radnych Sejmiku Województwa Opolskiego.

3.    Wybrano łącznie 1385 radnych, z czego:

1)    1138 radnych rad gmin, z tego:

a)    899 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)    239 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)    217 radnych rad powiatów;

3)    30 radnych Sejmiku Województwa Opolskiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 985 okręgach wyborczych.

5.    Wyborów nie przeprowadzono w 1 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 810 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 175 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 175 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Ogółempozostał nieobsadzony 1 mandat, co stanowi 0,07% ogólnej liczby mandatów.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 880 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 60 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 900 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 900 radnych spośród 2143 kandydatów zgłoszonych przez 180 komitetów wyborczych, w tym 152 komitety wyborcze wyborców utworzone jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.    Wybrano 899 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 351066 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 168025 osobom, w tym 9 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 167896 osób, to jest 47,82% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 163817, to jest 97,57% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 4079, to jest 2,43% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 924, to jest 22,65%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3152, to jest 77,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 3, to jest 0,07%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 724 okręgach wyborczych.

10.  Głosowania nie przeprowadzono w 175 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 175 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.  Wyborów nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, w którym nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów (żadnego kandydata).

12.  Ogółempozostał nieobsadzony 1 mandat, co stanowi 0,11% ogólnej liczby mandatów.

13.  Głosowanie przeprowadzono w 466 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 11 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 40 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 239 radnych spośród 1607 kandydatów zgłoszonych na 218 listach kandydatów przez 36 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 239 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 374341 osób, w tym 9 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 189575 osobom, w tym 7 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 189359 osób, to jest 50,58% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 182635, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 6724, to jest 3,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3595, to jest 53,47%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3129, to jest 46,53%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 40 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 354 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 11 rad powiatów, w których utworzono 41 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 217 radnych spośród 1560 kandydatów zgłoszonych na 225 listach kandydatów przez 34 komitety wyborcze.

3.    Wybrano 217 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 691683 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 330700 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 330411 osób, to jest 47,77% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 311337, to jest 94,23% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 19074, to jest 5,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11932, to jest 62,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7142, to jest 37,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 41 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 799 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 30 radnych spośród 380 kandydatów zgłoszonych na 56 listach kandydatów przez 13 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 30 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 793090 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 386067 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 385677 osób, to jest 48,63% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 358195, to jest 92,87% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 27482, to jest 7,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 9580, to jest 34,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17902, to jest 65,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 880 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 18.
Wybory do Rady Gminy Kamiennik

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2549.

3.    Karty do głosowania wydano 1311 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1314 osób, to jest 51,55% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 1275, to jest 97,03% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 39, to jest 2,97% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 7, to jest 17,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 32, to jest 82,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 3, nr 12, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 256;

4) karty do głosowania wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 138;

7) radnym został wybrany:

― KLIŚ Henryk,

z listy nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 259;

4) karty do głosowania wydano 157 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 157;

6) głosów ważnych oddano 156;

7) radną została wybrana:

― STEFANOWICZ - CIECIELĄG Beata,

z listy nr 19            KWW GMINA KAMIENNIK.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― ŁOZIŃSKI Tomasz Paweł,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 125;

4) karty do głosowania wydano 62 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62;

6) głosów ważnych oddano 59;

7) radnym został wybrany:

― FICOŃ Zdzisław,

z listy nr 18            KWW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 208;

4) karty do głosowania wydano 94 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94;

6) głosów ważnych oddano 90;

7) radną została wybrana:

― BARDAK Gabriela Agnieszka,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 209;

4) karty do głosowania wydano 100 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100;

6) głosów ważnych oddano 96;

7) radnym został wybrany:

― KUŚ Mariusz,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 105;

4) karty do głosowania wydano 66 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 66;

6) głosów ważnych oddano 66;

7) radnym został wybrany:

― WĄS Bogumił,

z listy nr 18            KWW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219;

4) karty do głosowania wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109;

6) głosów ważnych oddano 102;

7) radną została wybrana:

― PIETROCZUK Małgorzata Alicja,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 210;

4) karty do głosowania wydano 89 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 89;

6) głosów ważnych oddano 88;

7) radną została wybrana:

― BERINI Grażyna,

z listy nr 18            KWW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 131;

4) karty do głosowania wydano 62 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 62;

6) głosów ważnych oddano 62;

7) radną została wybrana:

― TĘCZA Agnieszka Maria,

z listy nr 18            KWW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235;

4) karty do głosowania wydano 121 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 121;

6) głosów ważnych oddano 117;

7) radnym został wybrany:

― TKACZ Krzysztof,

z listy nr 18            KWW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― OCHOCIŃSKI Andrzej Marian,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 230;

4) karty do głosowania wydano 127 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127;

6) głosów ważnych oddano 124;

7) radnym został wybrany:

― PIENIAKOWSKI Stanisław,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 262;

4) karty do głosowania wydano 137 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137;

6) głosów ważnych oddano 133;

7) radnym został wybrany:

― MISKE Jan Piotr,

z listy nr 20            KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 100;

4) karty do głosowania wydano 45 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 45;

6) głosów ważnych oddano 44;

7) radną została wybrana:

― RUTKOWSKA Joanna Stanislawa,

z listy nr 19            KWW GMINA KAMIENNIK.

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 7.
Wybory do Rady Powiatu w Nysie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 25 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 112306.

3.    Karty do głosowania wydano 55200 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 55153 osób, to jest 49,11% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 52316, to jest 94,86% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 2837, to jest 5,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1610, to jest 56,75%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1227, to jest 43,25%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

4)    lista nr 14               KWW „RAZEM DLA POWIATU 2018”;

5)    lista nr 15               KWW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ;

6)    lista nr 16               KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11390;

4)    głosów ważnych oddano 10575;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

       radną z tej listy została wybrana:

         ― LEWIŃSKA Bożena Zofia;

b)   lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― WYLĘŻEK Damian Eugeniusz,

         ― KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek;

c)    lista nr 14 ― KWW „RAZEM DLA POWIATU 2018” uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― FIGIEL Włodzimierz Antoni;

d)   lista nr 16 ― KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002 uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― JASKOT Janusz Roman,

         ― KORZENIOWSKA Danuta Gabriela;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793090.

3.    Karty do głosowania wydano 386067 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 385677 osób, to jest 48,63% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 358195, to jest 92,87% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 27482, to jest 7,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 9580, to jest 34,86%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17902, to jest 65,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)    lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)    lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)    lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;

4)    lista nr 8                 KWW KUKIZ'15;

5)    lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

6)    lista nr 12               KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów:

1)    wybory odbyły się;

2)    głosowanie przeprowadzono;

3)    ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 89243;

4)    głosów ważnych oddano 83093;

5)    komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― KRAJCZY Norbert Jan,

         ― KONOPKA Antoni Jacek;

b)   lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― WACH Piotr Jakub,

         ― WIERDAK Bogusław Jerzy;

c)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― BYCZKOWSKI Dariusz Paweł,

         ― NAKONIECZNY Martyna Barbara,

         ― TRZASKAWSKA Danuta Iwona;

6)    w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy w Opolu I

/-/ Cezary Obermajer