Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

ZARZĄDZENIE NR74/2018

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 19.10.2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Na postawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam II publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Ogłoszenie, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, na stronie internetowej gmin, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

  §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 74/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.10.2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości:

 1. Opis nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice nr 43

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 162

Obręb: 0003- Cieszanowice

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00018899/1

Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:

 • budynek portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjnej, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą,
 • wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 618,45 m2, wybudowany w 1965 roku
  w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnej, z dachem dwuspadowym krytym eternitem,
 • cielętnik o powierzchni użytkowej 151,34 m2, wybudowany w 1965 roku
  w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,
 • magazyn o powierzchni użytkowej 439,92 m2, wybudowany w 1965 roku
  w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,
 • magazyn na zboże z częścią biurowa o powierzchni użytkowej 993,58 m2, wybudowany
  w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,
 • wiata z koszem zasypowym i wieżą o powierzchni zabudowy 98,00 m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
  z dachem jednospadowym krytym blachą falistą,
 • budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,43 m2, wybudowany w 1965 roku
  w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,
 • magazyn nawozowy o powierzchni użytkowej 968,20 m2, wybudowany w 1965 roku
  w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,
 • budynek wagi o powierzchni użytkowej 23,35 m2, wybudowany w 1965 roku
  w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą.

W/w nieruchomości położone SA w Cieszanowicach nr 43, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwie opolskim, na działce oznaczonej numerem 162, stanowiąca grunty rolne zabudowane o obszarze 2,5000 ha.

Nieruchomości przeznaczone do najmu wyposażone są w instalacje elektryczną.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: PSz, P-9- tereny istniejącej bazy magazynowo- składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian.

Sposób zagospodarowania: przeznaczenie na bazę magazynowo- składowa w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej
i pozarolniczej.

 

 • Wysokość opłat z tytułu najmu: netto 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) miesięcznie oraz podatek VAT wysokości 23% liczony od kwoty netto (zgodnie z Uchwała nr XXIX/156/06/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi)
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: czas oznaczony do 5 lat
 • Termin wznoszenia opłat: do 20- go każdego miesiąca
 • Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie zagospodarowania lokalami użytkowymi
 • Uwagi: działka nr 162 w Cieszanowicach obciążona jest hipoteką, powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie
 • Informacja o przeznaczeniu: przeznaczona do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • I przetarg na najem ww. nieruchomości odbył się w dniu 20 lipca 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

 

2. Procedura najmu:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od dnia 19.10.2018 r. do 14.12.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prawie lokalnej- Nowa trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu – www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBEDZIE SIĘ

dnia 14.12.2018 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 12:00

Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

 • podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących
  w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
 • opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, wody i odpadów komunalnych (zgodnie
  z umowami zawartymi przez Najemcę)
 • wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania pomieszczeń do rodzaju prowadzenia działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt

Wadium: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny   wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium  
w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050
w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2018 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg II- najem Cieszanowice nr 43.” Jak również złożyć oświadczenie
o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkach przetargu.

 Wpłacone wadium i przystąpienie do przetargu oznacza, iż osoba biorące udział w nim wyrażają zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu i podporządkowują się postanowieniom w nim zawartym.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiedni: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamiennik, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie podanym
w zawiadomieniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości, dodatkowo
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wydruk
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowy spółki cywilnej.

 W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lup kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wpis
z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

W przetargu nie mogą brać udziału aktualni dłużnicy Gminy Kamiennik.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków najmu, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15- 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul.
1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/ 4312135.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kamiennik- Urząd Gminy w Kamienniku można uzyskać na stronie www.kamiennik.pl w zakładce ,,Ochrona danych osobowych/ Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat