Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 19.10.2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Na postawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz §3 ust. 1, §4, §6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Ogłoszenie, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, na stronie internetowej gmin, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

  §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 73/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19.10.2018 roku

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 1. Opis nieruchomości:

Położenie: Ogonów

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 88/2

Obręb: 0009- Ogonów

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038795/8

Powierzchnia działki: 0,1513 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 88/2 arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne i grunty rolne zabudowane o obszarze 0,1513 ha, położona w Ogonowie, gmina Kamiennik. Działka
  o regularnym kształcie, działka posiadająca (od jej granicy południowo zachodniej) dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości rolnych i gruntów zabudowanych. Od zachodu i południa działka graniczy z terenami rolnymi, od północy i wchodu z terenami gruntowymi zabudowanymi. Na przedmiotowej działce znajdują się runy w postaci murów
  z cegły dawnego obiektu wchodzącego zespołu budynków gospodarczych i spichlerza. Cześć nieruchomości porośnięta jest roślinnością trawiastą. Wzdłuż wschodniej granicy (przy drodze powiatowej) znajduje się niewielka skarpa. Teren działki o ukształtowaniu lekko pofałdowanym. Znajdujące się na przedmiotowej działce ruiny budynku spichlerza w postaci murów z kamienia i cegły o wysokości około 5 metrów, które wymagają rozbiórki
  i uprzątnięcia na koszt Nabywcy.
 • Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Ogonów (uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXX/176/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.: MNp- teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • W ewidencji gruntów i budynków działka nr 88/2 sklasyfikowana jest jako r- grunty orne klasy RIIIa, Br- grunty rolne zabudowane klasy RIIa- i nie stanowią one gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).
 • Niezbędna infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykonuje własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci.
 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani tez za wszelkie spory wynikające
  z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialnością Gminę Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.
 • Rodzaj zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia: 20 800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) . Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT. Podatek VAT doliczony będzie do ceny uzyskanej w przetargu. Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększona o należyty podatek VAT. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed jej zawarciem. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kamiennik.

 

2. Procedura sprzedaży:

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od dnia 19.10.2018 r. do 14.12.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prawie lokalnej- Nowa trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu – www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBEDZIE SIĘ

dnia 14.12.2018 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 9:00

Cena wywoławcza: 20 800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT

Wadium: 2 080,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny   wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium 
w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050
w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2018 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg I- działka nr 88/2.” Jak również złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkach przetargu.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani się posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.
 2. Podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wydruk z Krajowego rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru; numeru NIP; w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.- o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) - odpis właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; w razie pełnomocnictwa do udziału w przetargu. Opis z KRS lub innego rejestru powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 3. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawa wspólności majątkowej, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie stosownej pisemnej zgody małżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej- przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 5. Osobą będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.: Dz. u. z 2016 r. poz. 1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołana ustawa przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
 6. Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem w 3 dni od dnia odpowiedni: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
 7. Gmina Kamiennik zawiadamia osobę ustalona jako Nabywcę nieruchomości o miejscu
  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Kamiennik może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty związane
  z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.
 9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowej związanej z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.
 11. Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15- 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/ 4312135.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kamiennik- Urząd Gminy w Kamienniku można uzyskać na stronie www.kamiennik.pl w zakładce ,,Ochrona danych osobowych/ Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat