Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta gminy Kamiennik w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr 71/2018

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 12.10.2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o nr ewid. 294/2, 293/6 położone w Kamienniku, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OP1N/00041360/4- na rzecz użytkownika wieczystego- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem stanowiących odrębny przedmiot własności  przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

 

§2

Podana w wykazie ceny zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wiąże do dnia 08.08.2019 r.

§ 3

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik  do Zarządzenia Nr 71/2018 Wójta Gminy Kamiennik  z dnia 12.10.2018 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

                Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działki nr: 294/2, 293/6

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00041360/4

Łączna powierzchnia działek:  0,2727 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Działki nr 293/6, 294/2  o regularnych kształtach zbliżonych do prostokąta tworzą jeden zwarty obszar, jedną całośc gospodarczą i jedną nieruchomość w znaczeniu prawa rzeczowym i wieczystoksięgowym, i jako jedna całośc gospodarcza działki te posiadają dostęp do drogi poprzez działkę nr 294/1, której właścicielem jest Gmina Kamiennik. Nieruchomośc graniczy od północy, zachodu i południa z nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, a od wschodu z obiektami handlowo- usługowymi.  W/w działki stanowią tereny mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,2727 ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.12.2092 r. Na działkach gruntowych  293/6 i 294/2 posadowiony je budynek piekarni wraz z niezbędną infrastrukturą, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kamiennik zatwierdzony uchwała Rady Gminy Kamiennik XXX/171/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r.poz. nr 365; przedmiotowe działki oznaczone są symbolami: UR, UH, MN-20- tereny istniejących obiektów w zakresie handlu, piekarni oraz ubojni. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian. Nakazuje się ograniczenie uciążliwości obiektu piekarni i ubojni poprzez wprowadzenie rozwiązań technologicznych- ograniczające negatywne ich oddziaływanie do granic własnych działek. W stosunku do piekarni nakazuje się zmianę medium grzewczego na proekologiczne. Dla potrzeb piekarni i ubojni rzemieślniczej nakazuję się zmodernizowanie dojazdu od strony wiejskiej (KDl-1659,,0”) łącznie z urządzeniami placu manewrowego- parkingowego. Zaleca się urządzenie parkingu na samochody osobowe dla wielobranżowego sklepu
w formie zatoki postojowej. Od strony południowej terenu ubojni- nakazuje się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Wartość nieruchomości jako przedmiot prawa własności działki nr 293/6, 294/2 wynosi 62 700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
 • Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr 293/6, 294/2 wynosi 37 700,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)
 • Kwotę równa wartości prawa użytkowania wieczystego zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych jej użytkownikowi wieczystemu.
 • Cena sprzedaży nieruchomości- nr ewid. 293/6, 294/2 po zaliczeniu na jej poczet prawa użytkowania wieczystego wynosi 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 • Przedmiotowa sprzedaż nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i pozostaje poza zakresem tej ustawy.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia: zbycie w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 10.12.2018 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • Uwagi: nieruchomość jest obciążona prawem użytkowania wieczystego do dnia30.Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionych do zbycia.z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniuz jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również:

- koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul.
1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 12.10.2018 r. do 05.11.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kamiennik – Urząd Gminy w Kamienniku można uzyskać na stronie www.kamiennik.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.   

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ………………….

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………………….