Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do złożenia oferty

na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

Zamawiający:

Gmina Kamiennik reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

tel. 77 4312144, faks 77 4312196.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu według załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na Nr 77 / 4312196 lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

2. Przedmiot zamówienia:

udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 030 000,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu, na okres 8 lat.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) kwota kredytu – 1 030.000 zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych).

2) okres kredytowania – od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2026 r.

3) postawienie kredytu do wysokości 1 030.000 zł do dyspozycji zamawiającego:

- w terminie: najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku,

- w transzach: zależnie od potrzeb zamawiającego na podstawie składanych pisemnych zapotrzebowań  na kolejną transzę, w terminie 3 dni przed uruchomieniem, bez składania odrębnych wniosków kredytowych,

- uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego zamawiającego, tj. Gminy Kamiennik o numerze 09 8872 0003 0017 5519 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie.

4) ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31.12.2018 roku.

5) Opis sposobu obliczania oprocentowania:

 – kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej,

-  stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Wykonawcy,

-  marża Wykonawcy będzie stała w całym okresie kredytowania,

-  stawka referencyjna liczona będzie jako WIBOR 1 M obowiązujący na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

6) prowizje i opłaty:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat, w tym w szczególności z tytułu:

- prowizji przygotowawczej,

- przedterminowej spłaty kredytu,

- niewykorzystania części przyznanego kredytu,

- zmiany warunków zawartej umowy,

- innych niewymienionych.

7) zabezpieczenie kredytu:

 – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

8) Spłata kredytu:

- kredyt będzie spłacany przez 8 kolejnych lat, począwszy od 2019 roku (koniec spłaty przypada na 2026 rok)

- kwartalnie, w ratach po 32 187,50 zł każda,

- raty będą płatne każdego roku do dnia :

  =31 marca,

  =30 czerwca,

  =30 września,

  =31 grudnia

9) Spłata odsetek:

-  następować będzie bezgotówkowo w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu,

- o wysokości odsetek do zapłaty Wykonawca będzie informował każdorazowo Zamawiającego na piśmie, co najmniej 5 dni przed terminem płatności,

- zmiana stopy oprocentowania nie wymaga aneksowania umowy kredytowej.

10) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy to zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty.

11) Wykonawca dopuszcza możliwość:

- niepełnego wykorzystania kredytu,

- przedterminowej spłaty części lub całego kredytu,

- wydłużenia terminu spłaty kredytu bądź zmiany kwot poszczególnych rat

bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

12) W przypadku przedterminowej spłaty części kredytu bądź całości kredytu:

-  odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty,

-  strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

14) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez Wykonawcę do oferty wzoru umowy, która obowiązuje w danej instytucji, pod warunkiem, że wzór umowy Wykonawcy będzie zawierał zapisy zgodne z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1 Cena oferty = Ko, gdzie Ko (oprocentowanie kredytu) = stopa procentowa ± marża procentowa niezmienna w okresie kredytowania.

6.2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1 M – obowiązująca na dzień 01.10.2018 r. i marży banku.

6.3. Dla obliczenia ceny oferty przyjmuje się datę uruchomienia kredytu w dniu 01.12.2018 r.

6.4  Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365/366 dni.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

7.1 Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 30.10.2018 roku, do godz. 1200 w Sekretariacie.

7.2 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Skarbnik Gminy Kamiennik – Krystyna Żukowska -  tel. 77/431 21 44 w. 25,

e-mail: skarbnik.kamiennik@op.pl

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf (73,27KB)