Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia - 88/2 Ogonów

Zarządzenie nr 46/2018
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 29.06.2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Kamiennik. 

§2

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wiąże do dnia 26.04.2019 r.

§ 3

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik  do Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 29.06.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Ogonów

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 88/2

Obręb: 0009- Ogonów

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038795/8

Powierzchnia działki: 0,1513 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 88/2 arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne i grunty rolne zabudowane o obszarze 0,1513 ha, położona w Ogonowie, gmina Kamiennik. Działka
  o regularnym kształcie, posiadająca (od jej granicy południowo zachodniej) dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości,
  w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości rolnych i gruntowych zabudowanych. Od zachodu i południa działka graniczy z terenami rolnymi, od północy i wschodu z terenami gruntowymi zabudowanymi. Na przedmiotowej działce znajdują się ruiny w postaci murów z cegły dawnego obiektu wchodzącego zespołu budynków gospodarczych i spichlerza.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MNp- teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Cena nieruchomości: netto 20 800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 20.08.2018 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia)
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.  Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Nie wyklucza się istnienia  sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych.
  W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu
  z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również:

- koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul.
1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. 29.06.2018 r. od r. do 23.07.2018 r. a także informacja
o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.