Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta - przeznaczenie do sprzedaży Lipniki 256

Zarządzenie nr 42/2018

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 15.06.2018 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Kamiennik. 

 

§2

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wiąże do dnia 20.04.2019 r.

§ 3

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik  do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 15.06.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 256

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia działki: 0,1300 ha

  • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 256 arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,1300 ha, położona w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka o nieregularnym kształcie, z zachwiana proporcja boków, posiadająca z dwóch stron (przy granicy północnej i południowej) dostęp do grogi gminnej. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych. Od zachodu, wschodu i południa działka graniczy z terenami zabudowanymi, a od północy z terenami niezabudowanymi, użytkowanymi rolniczo. Na dzień wizji lokalnej działka, w części przeznaczonej w planie pod zabudowę zagrodową, porośnięta była drzewostanem mieszanym. W przeważającej części była to brzoza. W części działki przeznaczonej na cele rolne znajdowała się uprawa pszenicy.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1RM- teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej; 1R- teren o podstawowym przeznaczeniu rolnym.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • Cena nieruchomości: netto 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT
  • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości
  • Informacja o przeznaczeniu do zbycia: zbycie w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
  • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 06.08.2018 r. ( po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia)
  • nieruchomość obciążona jest umowa dzierżawy na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia  sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu  z jednostkami branżowymi
    i właścicielami sieci.
  • Nabywca nieruchomości ponosi również:

- koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 15.06.2018 r. do 09.07.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.