Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr Działalności Rregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.p.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Data dokonania wpisu

Numer rejestrowy

Data

Wykreślenia

 

1.

 

Remondis Opole          Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

 

754-033-34-24

 

530590474

14 06 01  HCFC, HFC

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 - 20 01 34  Baterie i akumulatory

20 01 35 - 20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

22.05.2012

 

1/2012

 

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

 

753-10-08-558

 

531020768

 

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01  Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne nie wymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne nie zawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

16 01 03  Zużyte opony

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15.06.2012 

 

2/2012

 

 

3.

ENERIS Surowce Spółka Akcyjna Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38       47-303 Krapkowice

 

527-20-98-636

 

012914009

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13*  Rozpuszczalniki

20 01 14*  Kwasy

20 01 15*  Alkalia

20 01 17*  Odczynniki fotograficzne

20 01 19*  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21*  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - 20 01 34  Baterie i akumulatory

20 01 35* - 20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 37*  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82  Inne nie wymienione odpady

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

13 02 04 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07 Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasa toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

16 01 03 Zużyte opony 

 

 

 

 

 

 

21.08.2012 r.

 

3/2012

 

17.04.2018r.

4.

P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. ul. Zamkowa 2 48-200 Prudnik

 

755-184-56-13

 

532468984

 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 - 20 01 34  Baterie i akumulatory

20 01 35 - 20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

24.09.2012r.

 

4/2012

 

 

5.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław

 

896-000-00-26

 

931623022

 

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione    w 20 01 33

20 01 35  Zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione    w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                   

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbestu), włącznie z pustymi pojemnikami

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne nie wymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 09  Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

17 04 10  Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04  Gleba i ziemia w tym kamiennie, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 05 08  tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne nie zawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 

14.12.2012r.

 

5/2012

 

14.07.2013

6.

„NAPRZÓD” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144b 44-280 Rydułtowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647-050-91-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270658240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione    w 20 01 33

20 01 35  Zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione    w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11  Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbestu), włącznie z pustymi pojemnikami

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04  Materiały izolacyjne nie zawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

21.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp.z o.o. ul. Stawowa 2a    57-220 Ziębice

 

887-180-62-71

022112680

 

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione    w 20 01 33

20 01 35  Zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione    w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

12.06.2013

 

4/2013

 

 

8.

 

 

LUK-TRANS  Łukasz Kozłowski ul Akacjowa 6D/13, 49-318 Skarbimierz Osiedle

747-169-49-22

161479621

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

09.12.2013

8/2013

25.10.2014r

9.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach

573-106-75-24

150628080

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 13  Rozpuszczalniki

20 01 14  Kwasy

20 01 15  Alkalia

20 01 17  Odczynniki fotograficzne

20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione    w 20 01 33

20 01 35  Zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 41  Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione    w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

15 01 10  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11   Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 02  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 07  Mieszaniny metali

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08  tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

28.02.2014

9/2013

 

10.

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy KOMUS Sp.zo.o.,ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin

 

914-10-14-687

930787566

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03  Opakowania z drewna

15 01 04  Opakowania z metali

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

16 01 03  Zużyte opony

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02  Gruz ceglany

17 01 03  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01  Drewno

17 02 02  Szkło

17 02 03  Tworzywa sztuczne

17 03 80  Odpadowa papa

17 04 01  Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02  Aluminium

17 04 03  Ołów

17 04 04  Cynk

17 04 05  Żelazo i stal

17 04 06  Cyna

17 04 11  Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 04  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02  Materiały konstrukcyjne zawierające gips, nie zawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

20 01 01  Papier i tektura

20 01 02  Szkło

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10  Odzież

20 01 11  Tekstylia

20 01 21*  Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  Urządzenia zawierające freony

20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28  Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - 20 01 34  Baterie i akumulatory

20 01 34  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 033

20 01 35* - 20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  Tworzywo sztuczne

20 01 40  Metale

20 01 80  Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny                                                                                                                                  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02  Odpady z targowisk

20 03 03  Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe

20 03 99  Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

28.10.2016 r.

1/2016