Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr 40/2018

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 08.06.2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Kamiennik. 

 

§2

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wiąże do dnia 08.02.2019 r.

§ 3

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik  do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Kamiennik  z dnia 08.06.2018 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 334/8

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia działki: 0,0158 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: Działka nr 334/8 niezabudowana położona w części wschodniej wsi Lipniki, w zabudowie siedliskowej. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane (zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa). Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka to teren o niewielkim pofałdowaniu, działka kształtu wydłużonego (kształt drogi). W/w działka powstała w wyniku podziału działki nr 334/1.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Lipniki zatwierdzony uchwała Rady Gminy Kamiennik XXX/175/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r.poz. nr 439; oraz zmianą miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki zatwierdzony uchwała Rady Gminy Kamiennik XIX/93/16 z dn. 02.06.2016 r.i ogłoszoną w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego z dn. 21.06.2016 r. poz. 1343 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 1 RM i stanowi teren zabudowy zagrodowej.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia: zbycie w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 31.07.2018 r. ( po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia)
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.  Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia  sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały
  z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu  z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również:

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ( wycena, wypis i wyrys, podział),

- koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 08.06.2018 r. do 02.07.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.