Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

ZARZĄDZENIE NR 39/2018

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 08.06.2018 roku

w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 §1

Ogłaszam I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2018 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 08.06.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony I przetarg ustny na najem nieruchomości:

1. Opis nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice nr 43

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 162

Obręb: 0003- Cieszanowice

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00018899/1

  • Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:

- budynek portierni o powierzchni użytkowej 39,60 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą,

- wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 618,45m2, wybudowany w 1965 roku
w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjnej, z dachem dwuspadowym krytym eternitem,

- cielętnik o powierzchni użytkowej 151,34 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn o powierzchni użytkowej 439,92 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn na zboże z częścią biurową o powierzchni użytkowej 993,58 m2, wybudowany
w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- wiata z koszem zasypowym i wieżą o powierzchni zabudowy 98,00 m2, wybudowany w 1965 roku w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym blacha falistą,

- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 47,43 m2, wybudowany w 1965 roku
w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- magazyn nawozowy o powierzchni użytkowej 968,20 m2, wybudowany w 1965 roku
w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą,

- budynek wagi o powierzchni użytkowej 23,25 m2, wybudowany w 1965 roku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym papą.

W/w nieruchomości położone są w Cieszanowicach nr 43, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, na działce oznaczonej numerem 162 k.m2 stanowiąca grunty rolne zabudowane o obszarze 2,5000 ha.

Nieruchomości przeznaczone do najmu wyposażone są w instalację elektryczną.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: PSz,P-9 teren istniejącej bazy magazynowo- składowej w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian.

Sposób zagospodarowania: przeznaczenie na bazę magazynowo – składową w obiektach zamkniętych zbóż, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, art. do produkcji rolnej i pozarolniczej

  • Wysokość opłat z tytułu najmu: netto 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) miesięcznie oraz podatek VAT wysokości 23% liczony od kwoty netto (zgodnie z Uchwała Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi).
  • Termin zagospodarowania nieruchomości: Czas oznaczony do 5 lat
  • Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca
  • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi
  • działka nr 162 w Cieszanowicach obciążona jest hipoteką. 

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie

  • Informacja o przeznaczeniu: przeznaczona do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2. Procedura najmu:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 08.06.2018 r. do 20.07.2018 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 20.07.2018 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 12:00

Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, wody i odpadów komunalnych (zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę)

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania pomieszczeń do rodzaju prowadzenia działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Wadium: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu,
z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr  51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 w nieprzekraczalnym terminie do 13.07.2018 r. – włącznie.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg I– najem Cieszanowice nr 43”. Jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Wpłacone wadium i przystąpienie do przetargu oznacza, iż osoby biorące udział w nim wyrażają zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu i podporządkowują się postanowieniom w nim zawartym.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamiennik, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości, dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. 

W przetargu nie mogą brać udziału aktualni dłużnicy Gminy Kamiennik.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15- 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/4312135.