Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kamiennik jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Radosław Tęcza. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: ochrona.danych@kamiennik.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kamiennik – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawieranych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są w celu/celach :
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kamiennik,
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kamiennik,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach w których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kamiennik przetwarzają dane osobowe  dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kamiennik.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania)  danych osobowych  - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane  dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwią się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba której dane dotyczą, potrzebuje  ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące  przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z  Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Kamiennik Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radu Europy 2016/680

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.


PDFUdostępnienie informacji publicznej.pdf


PDFDofinansowywanie działań proekologicznych.pdf

PDFDokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.pdf

PDFDowody osobiste.pdf

PDFGospodarowanie lokalami komunalnymi.pdf

PDFGospodarowanie nieruchomościami.pdf

PDFMonitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.pdf

PDFNabory (rekrutacje) na wolne stanowiska urzędnicze.pdf

PDFNadawanie odznak.pdf

PDFNaliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi.pdf

PDFNaliczanie wymiaru i pobór zobowiązań podatkowych oraz opłat, wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat.pdf

PDFOcena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i określanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.pdf

PDFOchrona wód i gospodarka wodami.pdf

PDFOchrona zwierząt.pdf

PDFOrganizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowania oraz wspieranie uczniów.pdf

PDFOrganizacja pracy rady gminy.pdf

PDFPlanowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo.pdf

PDFProfilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie.pdf

PDFPrzetwarzanie danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych.pdf

PDFPrzetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.pdf

PDFRealizacja programów i projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.pdf

PDFReprezentacja i promocja gminy.pdf

PDFRozwój zawodowy i realizacja spraw nauczycieli.pdf

PDFUstalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku energetycznego.pdf

PDFUstalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku mieszkaniowego.pdf

PDFUtrzymanie czystości i porządku w gminie.pdf

PDFWolontariat oraz pożytek publiczny.pdf

PDFWycinka i nasadzenia drzew i krzewów.pdf

PDFWydawanie Kart Dużej Rodziny.pdf

PDFWydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.pdf

PDFWydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

PDFZamówienia publiczne.pdf

PDFZatrudnianie i realizacja stosunku pracy.pdf

PDFZawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf