Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź.zm.), po uzyskaniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącego możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany planu, zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 8 września 2016r.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu, tj.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Goworowice,  zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kamiennik Nr XXX/170/04 z dnia 15 grudnia 2004r.

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat