Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2017 o wykonaniu budżetu

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2017 rok :

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

16 441 666,78

16 305 494,54

99,17

     A.1. Dochody bieżące

16 107 202,11

16 001 948,44

99,35

     A.2.Dochody majątkowe

334 464,67

303 546,10

90,76

B.  WYDATKI

17 118 091,78

16 548 319,26

96,67

      B.1. Wydatki bieżące

15 896 561,78

15 432 153,22

97,08

      B.2. Wydatki majątkowe

1 221 530,00

1 116 166,04

91,37

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-676 425,00

-242 824,72

35,90

 

  1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): nie realizowano zadań z udziałem tych środków.
  2. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.
  3. Kwoty dotacji:
  • otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 176 100,00 zł, w tym:
  • Samorząd Województwa Opolskiego-162 600,00 zł,
  • Powiat Nyski- 13 500,00 zł.                                         
  1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.      
  2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.
  3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty orazudzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                         Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik do informacji Wójta - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg - podatki.pdf (103,25KB)

PDFZałącznik do informacji Wójta - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg - czynsze.pdf (144,55KB)

PDFZałącznik do informacji Wójta - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.pdf (154,15KB)